INFORMACIJA O UPISU U KOMORU BIOHEMIČARA SRBIJE

Poštovane kolege, Kao što Vam je poznato, Komora biohemičara Srbije je osnovana na osnovu Zakona o komorama zdravstvenih radnika, a radi unapređenja uslova za obavljanje profesije biohemičara i zaštite njihovih interesa i interesa građana u pruženju zdravstvene zaštite, organizovanog učešća i uticaja na uređivanju i sprovođenju zdravstvene zaštite, kao i radi ostvarivanja drugih ciljeva vezanih za profesiju biohemičar. Shodno zakonskoj obavezi potrebno je da pristupite upisu u Komoru: 1. Uplatom sledećih iznosa • Članarina za članstvo u Komori za 2015. godinu u iznosu od 10.000,00 dinara; • Članarina može da se plati u dve rate (prvi deo najkasnije do 31. marta, a drugi do 15. jula) ili u jednakim mesečnim anuitetima odbijanjem-administrativnom zabranom od ličnog dohodka u iznosu od 833,33 diinara); • Upisnina u Imenik Komore u iznosu od 3.000,00 dinara, koja se plaća u celosti; 2. Potrebna dokumenta za upis u Imenik Komore: • Fotokopija lične karte • Fotokopija radne knjižice • Rešenje nadležnog organa o obavljanju privatne prakse • Rešenje o privatnoj praksi • Prijava o zasnivanju radnog odnosa (M1, M2 obrazac) • Fotokopija univerzitetske diplome i položenog stručnog ispita • Fotokopija diplome specijalizacije – uže specijalizacije, ili rešenje o započetoj specijalizaciji • Fotokopija stečene naučne titule, naučnog zvanja ili primarijata • Uverenje o državljanstvu • dve fotografije dimenzija 30 x 35 mm • popunjen obrazac EV-1 za upisivanje u Imenik Komore (može se preuzeti sa sajta...

Прочитај више