У случају престанка законске обавезе за обавезним чланством у Комори биохемичара Србије, (престанак обављања здравствене делатности) члан Коморе има обавезу да у року од 30 дана од дана наступања промене обавести Комору о новонасталим околностима и изјасни се за даљи статус у Комори, и то подношењем Захтева за прелазак у добровољно чланство или подношењем Захтева за испис из Именика Коморе:

1. Прелазак у добровољно чланство

  • У складу са Правилником о ближим условима за издавање, обнављање и одузимање лиценце здравственим радницима („Сл. гласник РС“, бр. 119/2007, 23/2009, 40/2010 и 102/2015) у периоду када је здравствени радник незапослен није у обавези да сакупља бодове за КЕ.
  • У периоду трајања добровољног чланства постоји обавеза плаћања чланарине у износу 5.000,00 динара на годишњем нивоу, односно половину износа чланарине за обавезно чланство.
  • О свакој промени везаној за запослење добровољни члан је у обавези да обавести Комору у року од 30 дана од дана наступања промена, у складу са чланом 13. Закона о Коморама здравствених радника („Сл. гласник РС“, бр. 107/2005, 99/2010 и 70/2017 – одлука УС).

Преузми образац – Захтев за прелазак у статус добровољног члана

2. Испис из Именика Коморе

  • Испис из Именика Коморе повлачи привремено одузимање лиценце, по службеној дужности, у складу са Законом о здравственој заштити (Сл. гласник РС“, бр. 25/2019), чл. 185. ст. 1. т. 7.
  • Привремено одузимање лиценце по овом основу може трајати до поновног уписа здравственог радника у Именик Коморе, под условима прописаним Законом о здравственој заштити и таква лиценца важи за преостали период важења претходно издате лиценце.
  • Пре поновног започињања обављања здравствене делатности здравствени радник је у обавези да поднесе Захтев за упис у Комору.

Преузми образац – Захтев за престанак чланства на лични захтев