Здравственом раднику који има преко 70 година, комора издаје лиценцу на период од годину дана у складу са чл. 182. Закона о здравственој заштити (“Сл. гласник РС”, бр. 25/2019).

Документација коју је неопходно доставити за издавање лиценце:

1. Захтев за издавање лиценце (преузми)
2. Фотокопију Решења о упису у Именик КБС
3. Доказ о плаћеној накнади на име издавања лиценце.
4. Доказ о општој здравственој способности за обављање здравствене делатности (за кориснике старосне пензије).
Уплату за издавање лиценце са издавањем извода, потврда и ИД картица у износу од 1.000,00 динара извршити на текући рачун Коморе биохемичара Србије бр.160-275336-23, Banca Intesa a.d., Београд

*Пример уплатнице за трошкове издавања лиценце КБС, Извода из Именика и потврде:

5. Извештај из казнене евиденције Министарства унутрашњих послова прибавља Комора по службеној дужности
Након комплетирања документације и позитивно извршене провере у МУП РС, Комора приступа издавању:
– Потврде о постојању услова за издавање лиценце
– Решења о издавању лиценце
– Лиценце КБС
– ИД картице КБС

У складу са чл. 13. Закона о Коморама здравствених радника (“Сл. гласник РС“, бр.107/05), члан коморе је у обавези да правовремено, у року од 30 дана од дана наступања промене везано за запослење обавести Комору биохемичара Србије о томе, односно достави:
1. Доказ о заснивању радног односа- запослењу: М пријава на осигурање/Уговор о заснивању радног односа
2. Фотокопију решења надлежног органа о обављању приватне праксе (Решење Министартсва здравља РС и АПР-а) – доставља само оснивач приватне праксе

ОБНАВЉАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗДРАВСТВЕНОМ РАДНИКУ ПРЕКО 70 ГОДИНА СТАРОСТИ

Здравствени радник преко 70 година старости обнавља лиценцу сваких годину дана, при чему је потребно да Захтев за обнављање лиценце поднесе надлежној комори најкасније 60 дана пре истека рока на који је лиценца издата (чл. 183. Закона о здравственој заштити, “Сл. гласник РС”, бр. 25/2019)

Документација коју је неопходно доставити за обнављање лиценце:

1. Образац Захтева (можете преузети овде) и попуњен послати Комори путем поште или донети у просторије КБС, Антифашистичке борбе 16/8, IV спрат на Новом Београду, најкасније 60 дана пре истицања важности Ваше лиценце.
2. Доказ о општој здравственој способности за обављање здравствене делатности.
3. У случају да то већ нисте урадили потребно је да пошаљете сертификате и измирите евентуална материјална дуговања према комори.
4. Извештај о броју остварених бодова у току лиценцног периода формираће се из електронске базе Коморе и биће Вам благовремено послат на увид.
5. Потврду да сте најмање 50 % од дана издавања текуће лиценце радили у области здравствене делатности за коју имате лиценцу (издаје послодавац) – образац потрвде (можете преузети овде); документ се подноси у оригиналу или као оверена фотокопија.
6. Доказ о уплати износа за издавање Лиценце 1.000,00 динара (обухвата и издавање извода, потврда и ИД картица) приложити уз захтев или накнадно а најкасније 30 дана од дана подношења захтева.

Наведени износ је потребно уплатити на текући рачун Коморе биохемичара Србије
број: 160-275336-23, Banca Intesa а.д., Београд.

*Пример уплатнице за трошкове издавања лиценце, извода из именика и потврде