На основу члана 58. став 1 тачка 1 Статута Коморе биохемичара Србије, Надзорни одбор Коморе биохемичара Србије на седници одржаној 9. јуна донео је следећи

ПОСЛОВНИК
О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА КОМОРЕ БИОХЕМИЧАРА СРБИЈЕ

Члан 1.

Овим Пословником о раду Надзорног одбора Коморе биохемичара Србије (у даљем тексту: Пословник) утврђује се делокруг и начин рада Надзорног одбора Коморе биохемичара Србије (у даљем тексту: Надзорни одбор) у складу са законом и Статутом Коморе биохемичара Србије (у даљем тексту: Статут).

Надзорни одбор Коморе ради у седницама, по плану рада.

План рада Надзорни одбор доноси за текућу годину по правилу до 31. јануара исте године.

Планом рада утврђују се рокови и начин контроле материјално-финансијког пословања Коморе.

Планом рада утврђују се и други рокови у оквиру делатности Надзорног одбора.

Члан 2.

Надзорни одбор обавезно се састаје поводом предаје полугодишњих, годишњих и других рачуна о финансијском пословању Коморе биохемичара Србије надлежним органима.

Надзорни одбор повремено се састаје ради вршења надзора у погледу коришћења средстава Коморе и других послова из свог делокруга.

Члан 3.

Седнице Надзорног одбора сазива председник, а у случају његове одсутности заменик председника Надзорног одбора, обавезно по пријему образложеног предлога од лица овлашћених Статутом Коморе биохемичара Србије.

Члан 4.

Седницу Надзорног одбора овлашћена лица из члана 3. овог Пословника могу сазивати и на образложену иницијативу председника других органа Коморе – Скупштине Коморе биохемичара Србије и Управног одбора Коморе.

О иницијативи за сазивање седнице председник Надзорног одбора извештава Надзорни одбор на првој наредној седници.

Члан 5.

Надзорни одбор закључује седницу у виду одлука, предлога, закључака, мишљења, препорука и других облика завршетка расправа по појединим тачкама дневног реда.

Члан 6.

На питања рада Надзорног одбора која нису регулисана овим Пословником сходно се примењују одредбе Пословника о раду Управног одбора Коморе биохемичара Србије.

Члан 7.

Овај Пословник ступа на снагу истеком рока од 8 дана од дана истицања на огласној табли Коморе.

 

ПРЕДСЕДНИК
Надзорног одбора
Проф др Видосава Ђорђевић