На основу члана 58. став 1. тачка 1. Статута Коморе биохемичара Србије („Службени гласник РС“, бр.70/06, 26/14, 14/18 и 85/20), од стране Надзорног одбора Коморе биохемичара Србије, на V седници одржаној 6. октобра 2020. године, донета је следећа:

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПОСЛОВНИКА

О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА КОМОРЕ БИОХЕМИЧАРА СРБИЈЕ

Мења се члан 1. тако да сада гласи:

„Овим Пословником о раду Надзорног одбора Коморе биохемичара Србије (у даљем тексту: Пословник) утврђује се делокруг и начин рада Надзорног одбора Коморе биохемичара Србије (у даљем тексту: Надзорни одбор) у складу са законом и Статутом Коморе биохемичара Србије (у даљем тексту: Статут).

Надзорни одбор Коморе обавља послове из свог делокруга на седницама.

Седнице Надзорног одбора одржавају се према плану рада и по потреби. Планом рада утврђују се рокови и начин контроле материјално-финансијког пословања Коморе.

Планом рада утврђују се и други рокови у оквиру делатности Надзорног одбора.“

Члан 2.

Мења се члан 2., став 1. брисањем речи “полугодишњих” и “и других рачуна”, тако да сада гласи:

„Надзорни одбор обавезно се састаје поводом предаје годишњих извештаја о финансијском пословању Коморе биохемичара Србије надлежним органима.

Надзорни одбор повремено се састаје ради вршења надзора у погледу коришћења средстава Коморе и других послова из свог делокруга.“

Члан 3.

Мења се члан 3., додавањем става 2., тако да сада гласи:

„Седницу Надзорног одбора сазива председник, а у случају његове одсутности заменик председника Надзорног одбора.

Седница Надзорног одбора сазива се писменим актом који потписује председник Надзорног одбора, односно лице које сазива Надзорни одбор.

Актом о сазивању седнице Надзорног одбора утврђује се:

– место и време одржавања седнице,
– предлог дневног реда,
– лица која треба позвати на седницу, и др.

Позивање се врши писменим путем по правилу најмање пет дана пре дана одржавања седнице.

Изузетно, обавештење о времену одржавања седнице и дневном реду може се доставити и у краћем року, при чему је председник Надзорног одбора дужан да на почетку седнице образложи разлоге за такав поступак.“

Члан 4.

Мења се члан 4., додавањем става 1., тако да сада гласи:

„Председник Надзорног одбора, а у случају његове одсутности заменик председника Надзорног одбора дужан је заказати седницу Надзорног одбора у року од седам дана од пријема образложеног предлога од лица овлашћених Статутом Коморе биохемичара Србије.

Седницу Надзорног одбора овлашћена лица из члана 3. овог Пословника могу сазивати и на образложену иницијативу председника других органа Коморе – Скупштине Коморе биохемичара Србије и Управног одбора Коморе.

О иницијативи за сазивање седнице председник Надзорног одбора извештава Надзорни одбор на првој наредној седници.“

Члан 5.

После члана 4. додаје се нови члан 4а. који гласи:

„Председник Надзорног одбора може сазвати и електронску седницу Надзорног одбора Коморе.

Електронску седницу могу предложити, или, ако председник или заменик председника Надзорног одбора исту не сазову у прописаном року, могу и сазвати, и предлагачи овлашћени Статутом.

Електронска седница Надзорног одбора Коморе сазива се тако што председник Надзорног одбора, путем електронске поште (са званичног e-mailа Коморе на лични e-mail чланова Надзорног одбора Коморе) саопштава члановима Надзорног одбора Коморе разлоге одржавања електронске седнице, те доставља позив за електронску седницу са дневним редом, радним материјалом за седницу и упутством за изјашњење и гласање.

Позив за електронску седницу мора да садржи и поуку о дужности потврђивања пријема позива, рок у коме чланови могу потврдити пријем позива и могућност учешћа, као услов за учешће у раду електронске седнице, датум и време трајања електронске седнице, као и начин гласања.

Чланови Надзорног одбора Коморе су у обавези да одмах по пријему позива, а најкасније 24 часа пре позивом одређеног времена почетка електронске седнице, упуте одговор са личног e-maila на e-mail са ког им је позив упућен, са изјашњењем да ли су у могућности да узму учешће на седници, у супротном сматраће се да нису учествовали у раду на тој седници.

Електронска седница се може одржати ако пријем позива са дневним редом и материјалом за седницу и могућност учешћа потврди више од половине свих чланова Надзорног одбора Коморе.

Пре започињања електронске седнице, председник Надзорног одбора Коморе проверава да ли постоји кворум за њено одржавање, односно да ли је пријем позива и могућност учешћа потврдио довољан број чланова Надзорног одбора Коморе.

Електронска седница може трајати најдуже 5 часова, у ком периоду чланови Надзорног одбора Коморе имају право и дужност да гласају о предложеним тачкама дневног реда.

Гласови чланова Надзорног одбора Коморе који су потврдили пријем позива и могућност учешћа, а који пристигну након позивом назначеног времена трајања електронске седнице, без обзира на начин изјашњавања, сматраће се уздржаним. На електронској седници чланови Надзорног одбора Коморе не могу предлагати додатне тачке на предложени дневни ред.

Чланови Надзорног одбора коморе који су потврдили пријем позива и могућност учешћа за електронску седницу могу се изјаснити о тачкама дневног реда гласањем „за“, „против“ или „уздржан“.

Након одржане електронске седнице саставља се записник који се шаље електронском поштом свим члановима Надзорног одбора Коморе.

Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Коморе.

НАДЗОРНИ ОДБОР КОMОРЕ БИОХЕМИЧАРА СРБИЈЕ

ПРЕДСЕДНИК
Проф. др Татјана Цветковић
Спец. клиничке биохемије с. р.