Чланство у Комори је обавезно за биохемичаре у складу са законом.
Комора може имати почасне чланове и чланове донаторе у складу са овим Статутом.

Почасни члан Коморе може бити биохемичар који није обавезни члан Коморе, као и други стручњак здравствене струке из земље и иностранства који је допринео развоју биохемијске струке и науке.

Донатор Коморе може постати сваки грађанин Србије или страни држављанин, који Комори завешта покретну, непокретну имовину или финансијска средства.

Почасног члана и добротвора Коморе бира Скупштина Коморе на предлог Управног одбора.

Добровољни чланови Коморе могу бити биохемичари који не обављају као професију послове здравствене делатности у складу са законом и општим актом Коморе.

Чланови Коморе, поред обавеза утврђених законом, имају следећа права и дужности:

– да стално прате развој биохемије и других наука и да се стручно усавршавају;
– да стечена знања и вештине преносе на млађе колеге;
– да у обављању своје професије примењују само проверене и научно доказане методе и поступке у превенцији, дијагностици, терапији и рехабилитацији болести, а да нове методе и поступке уводе и примењују у складу са законом;
– да чувају професионалну тајну;
– да брину о свом и достојанству личности грађана коме пружају здравствену заштиту;
– да грађанима, укажу хитну медицинску помоћ увек и на сваком месту;
– да воде прописану медицинску документацију и да достављају извештаје у складу са законом;
– да се стручно усавршавају и да се специјализују, у складу са законом;
– да траже и добију правну и другу помоћ према могућностима Коморе;
– да учествују на скуповима које организује Комора;
– да бирају и буду бирани у све органе Коморе; и
– да остварују друга права која за своје чланове обезбеђује Комора.

Члану Коморе мирује чланство у Комори за време привремене забране вршења позива биохемичара по одлуци Суда части Коморе.

Члану Коморе престаје чланство у Комори престанком обављања послова биохемичара и смрћу.

Органу или члану органа Коморе може престати мандат ако он то сам затражи.

Орган или члан органа Коморе може бити разрешен пре истека мандата на који је изабран ако обавља функцију на начин на који се не обезбеђује остваривање задатака Коморе односно органа Коморе.

Поступак за разрешење органа или члана органа Коморе може покренути писменим путем најмање једна трећина чланова Скупштине Коморе састављена од једне трећине чланова Скупштине Коморе из сваког огранка понаособ.