1. Статут КБС

2. Етички кодекс КБС

3. Пословник о раду Скуштине КБС

4. Пословник о раду Управног одбора КБС

5. Пословник о раду Надзорног одбора КБС

6. Пословник о раду Етичког одбора КБС

7. Пословник о раду Судова части КБС

8. Правилник о добровољном, почасном и донаторском чланству у КБС

9. Упутство за полагање лиценцног испита