У складу са Законом о коморама здравствених радника („Сл. гласник РС“, бр. 107/2005 и 99/2010) и у складу са Правилником о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима комора здравствених радника („Сл.гласник РС“,бр. 119/2007, 23/2009, 40/2010 и 102/2015) Лиценца може бити одузета привремено или трајно.

Надлежна комора здравственом раднику привремено одузима лиценцу:

1. ако здравствени радник не обнови лиценцу под условом прописаним законом;
2. ако здравствени радник обавља делатност за коју му није издата лиценца;
3. ако здравствени радник у обављању здравствене делатности начини стручну грешку којом се нарушава, односно погоршава здравствено стање пацијента;
4. ако је здравственом раднику изречена једна од мера привремене забране самосталног рада од стране надлежног органа коморе, због теже повреде професионалне дужности и угледа члана коморе, у складу са законом и статутом коморе
5. ако је правноснажном судском одлуком здравствени радник осуђен за кривично дело које га чини недостојним за обављање професије здравственог радника;
6. ако у обављању здравствене делатности злоупотреби средства здравственог осигурања;
7. у другим случајевима прописаним законом .

Здравственом раднику надлежна комора трајно одузима лиценцу ако је правноснажном судском одлуком осуђен на казну затвора због тешког кривичног дела против здравља људи.
Здравствени радник коме надлежна Комора није обновила лиценцу, односно коме је одузела лиценцу, под условима прописаним законом и овим правилником дужан је да у року од осам дана од дана пријема решења достави надлежној Комори раније издату лиценцу.

Надлежна Комора о привременом или трајном одузимању лиценце здравственом раднику, обавештава послодавца здравственог радника и Филијалу Републичког завода за здравствено осигурање.