Лиценца је јавна исправа, представља одобрење за самостални рад и издаје се на период од 7 година, у складу са Законом о здравственој заштити и Законом о коморама здравствених радника.

Право на добијање лиценце има здравствени радник који испуњава следеће услове:

  • одговарајуће образовање прописано законом,
  • положен стручни испит,
  • да је уписан у Именик надлежне Коморе,
  • да правноснажном судском одлуком није осуђен за кривично дело које га чини недостојним за обављање здравствене делатности, односно да правноснажном судском одлуком није осуђен на казну затвора због тешког кривичног дела против здравља људи

Лиценца се издаје на основу Правилника о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање Лиценце члановима комора здравствених радника („Сл.гласник РС“,бр. 119/2007, 23/2009, 40/2010 и 102/2015).

Трошкове издавања и обнављања лиценце утврђује надлежни орган Коморе, по условима прописним законом, а сноси их подносилац захтева за издавање односно обнављање лиценце. О издатој, обновљеној или одузетој лиценци Решење доноси директор надлежне Коморе.