Документација коју је неопходно доставити за издавање лиценце:

1. Доказ о заснивању радног односа- запослењу: М образац пријава на осигурање / Уговор о заснивању радног односа
2. Фотокопију решења надлежног органа о обављању приватне праксе (Решење Министартсва здравља РС и АПР-а или Трговиснког суда) – само оснивач приватне праксе
3. Доказ о плаћеној накнади на име издавања лиценце
4. Уплату за издавање Лиценце КБС, Извода из Именика и потврде у износу од 6.200,00 динара извршити на текући рачун Коморе биохемичара Србије број 160-275336-23, Банца Интеса а.д., Београд

*Пример уплатнице за трошкове издавања лиценце КБС, Извода из Именика и потврде:

5. Решење о упису у Именик коморе (на увид)
6. Извештај из казнене евиденције Министарства унутрашњих послова прибавља Комора по службеној дужности

Након комплетирања документације и позитивно извршене провере у МУП РС, Комора приступа издавању:

– Потврде о постојању услова за издавање лиценце
– Решења о издавању лиценце
– Лиценце КБС