КБС – КОМОРА БИОХЕМИЧАРА СРБИЈЕ

Select Page

Аутор: КБС

ОБАВЕШТЕЊЕ

Поштовани чланови Коморе,

Услед похађања обуке за коришћење Система за размену података дана 08.08.2019. године запослени неће бити у просторијама централе Коморе биохемичара Србије у периоду од 11 часова. У вези са наведеним редовне активности и рад са члановима биће настављени од петака 09.08.2019. године.

Прочитај више

ОБАВЕШТЕЊЕ – ДОНЕТ ПРАВИЛНИК О УГОВАРАЊУ ЗА 2019. ГОДИНУ

Обавештавамо Вас да је Министар здравља РС, на предлог Републичког фонда за задравствено осигурање, донео Правилнк о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2019. годину („Сл. Гласник РС“, бр.46/19 од 26. јуна 2019. године).

Преузмите ПРАВИЛНИК (ПДФ)
здравствених услуга за 2019. годину („Сл. Гласник РС“, бр.46/19 од 26. јуна 2019. године).

Директор Коморе биохемичара Србије
Прим. др сц. мед. Славица Цимбаљевић, с.р.

Прочитај више

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ КУРСА У ИНЕП – ЗЕМУН – 31. 05. 2019.

КУРС КОНТИНУИРАНЕ МЕДИЦИНСКЕ ЕДУКАЦИЈЕ ПОД НАЗИВОМ Клинички и лабораторијски аспекти аутоимуних обољења – аутогол имунског система Курс је акредитован код Здравственог савета Србије, као национални курс I категорије (број акредитације Г-11/19) и носи 6 бодова за слушаоце, односно 12 бодова за предаваче. Курс је намењен лекарима и биохемичарима. Поред 9 предавања, у оквиру курса су предвиђене и радионице, као и улазно-излазни тест провере знања. Котизација за курс износи 3.000,00 динара. Рок за пријаву је 27. 05. 2019. године Све информације можете добити путем телефона: 011/2618-666, локал 117 или 065/292-76-74, e-maila: inepedukacija@gmail.com Преузми: Пријава учесника за курс (DOC), Позивно писмо (PDF) Координатор курса Др Даница Ћујић Директор ИНЕП-а Др Олгица...

Прочитај више

ИНФОРМАЦИЈА О ВИСИНИ ЧЛАНАРИНЕ У КБС ЗА 2019.

На основу члана 7., става 1., тачке 8. и 9. Закона о Коморама („Сл. гласник РС“, бр. 107/05, 99/2010 и 70/2017 – Одлука УС), Скупштина Коморе биохемичара Србије на својој III седници одржаној 14. 03. 2019. године, донела је следећу:

О Д Л У К У
о висини чланарине и надокнада за 2019. годину

– Износ чланарине у Комори биохемичара Србије за 2019. годину је 10.000,00 динара, која се може платити у целости, у два једнака дела по 5.000,00 динара (I део најкасније до 01. априла 2019. године и II део до 01.октобра 2019. године) или у једнаким месечним ануитетима одбијањем-административном забраном од личног доходка у износу од 833,33 динара;

– Износ чланарине за добровољне чланове Коморе биохемичара Србије за 2019. годину је 5.000,00 динара, која се може платити у целости или у два једнака дела;

– Износ уписнине у Именик Коморе је 3.000,00 динара; (плаћа се само једном при упису у Комору)

– Износ за издавање Лиценце је 5.000,00 динара; (плаћа се приликом издавања лиценце једном у току једног лиценцног периода од седам година)

– Износ за издавање извода из Именика је 1.000,00 динара; (плаћа се једном у току једног лиценцног периода од седам година)

– Износ за издавање потврда је 200,00 динара; (плаћа се једном у току једног лиценцног периода од седам година)

– Износ надокнаде за поступак спровођења лиценцног испита је 30.000,00 динара; (у складу са Правилником о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима комора здравствених радника (“Сл. гласник РС”, бр. 119/2007, 23/2009, 40/2010 и 102/2015)члан Коморе који није испунио услове за обнављање лиценце у оквиру КМЕ, а бави се здравственом делатношћу у обавези је да полаже лиценцни испит)

На ову Одлуку сагласност је дало Министарство здравља РС бр. 500-01-347/2019-02 од 29. 03. 2019. године. Одлука је објављена у Сл. гласнику РС бр. 30 од 25. 04. 2019. године.

Укупан износ дела или целе чланарине можете уплатити на текући рачун Коморе биохемичара Србије број: 160-275336-23, Banca Intesa а.д., Београд.

Прочитај више

Архива чланака